Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane w firmie PartMaster.pl.

1 Administrator danych osobowych

1.1 Administrator danych osobowych - administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych odnośnych krajowych przepisów państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest PartMaster.pl z siedzibą w Kharkowe (61001, Ukraina), ul. Kloczkowskaja, 111a.

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2 Zasady zbierania danych osobowych

2.1 Źródła danych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.
 • Administrator może pozyskiwać dane osobowe ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku wymagana jest weryfikacja, czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.
 • Przeglądanie zawartości witryn www nie wymaga ujawniania przez użytkownika danych osobowych. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może zmniejszyć możliwości lub ograniczyć całkowicie korzystanie z usługi.
 • W przypadku korzystania przez użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z witryny przez użytkownika.

2.2 Zakres przechowywanych danych osobowych

 • Gromadzone dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, dane kontaktowe takie jak - numer telefonu, adres e-mail.
 • W uzasadnionych przypadkach przechowujemy także numer dokumentu tożsamości, jeżeli wymagają tego przepisy związane z wystawieniem dokumentów dotyczących realizacji umów.
 • Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości witryny przez użytkowników, takie jak: liczba i źródło wizyt na stronach internetowych witryny, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, adres IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.
 • Administrator nie przechowuje danych wrażliwych.

3 Przetwarzanie danych

3.1 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Realizacji zapytań na części zamienne i rejestracji sprzedawców części zamienne na serwere PartMaster.pl, przez wszystkie dostępne kanały komunikacji a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym (ale nie wyłącznie) przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail, wykonywania połączeń telefonicznych na wskazany numer, prezentowania ofert promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii, przez wszystkie prowadzone kanały sprzedaży.
 • Badania satysfakcji ze współpracy z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Badania mogą odbywać się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem ankiet, formularzy lub zapytań poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.

3.2 Zakres wykorzystania informacji

 • Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w punkcie 2.2 podpunkt c, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach witryn, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w witrynach oraz ulepszaniem treści witryn.
 • Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika.

3.3 Profilowanie

 • Administrator nie wykorzystuje profilowania opartego o dane osobowe.
 • Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji wynikających z profilowania opartego o dane osobowe.

3.4 Okres przetwarzania danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych osobowych zależy od czasu wycofania udzielonych zgód.
 • Możliwe jest przedłużenie przetwarzania danych osobowych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym realizacji umów lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Nie oznacza to możliwości przetwarzania danych osobowych w innych celach niż wymieniony.

4 Odbiorcy danych

4.1 Administrator oświadcza, że nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom niezwiązanym z realizacją umów.

4.2 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych przez sprzedawców części samochodowych, którzy są zarejestrowani w PartMaster.pl.

4.3 Powierzenie danych osobowych następuje w oparciu o umowę powierzenia, zapewniającą ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym w związku z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów w tym, ale nie wyłącznie, podmiotom świadczącym usługi:

 • informatyczne
 • marketingowe
 • prawne
 • zaplecza administracyjnego

4.5 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskie.

4.6 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych

5.2 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.3 Kontakt związany z ochroną danych osobowych w PartMaster.pl:

 • telefonicznie + 380 66 1478365
 • drogą elektroniczną kontakt@partmaster.pl
 • listownie na adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe”

5.4 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa

6 Pliki cookies oraz podobna technologia

6.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis lub korzystającego z Aplikacji Mobilnych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu/Aplikacji Mobilnych.

6.2 Cookie "serwisowe"

6.2.1 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi Użytkownik, modelu samochodu, wyglądu strony internetowej itp,
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnych przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu/Aplikacji Mobilnych).

6.3 Cookie "marketingowe"

6.3.1 Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika.

7 Postanowienia końcowe

7.1 Niniejsza polityka jest dostępna na stronie w siedzibie Administratora oraz na stronie www.

7.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika korzystającego z usług Administratora obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.