Regulamin korzystania z serwisu PartMaster.pl

Niniejszy Regulamin (dalej - "Regulamin") reguluje stosunki pomiędzy właścicielem strony "PartMaster.pl" a osobą fizyczną - użytkownikiem projektu sieciowego, który skupia wszystkie serwisy portalu internetowego PartMaster.pl i znajduje się w Internecie pod adresem http://www.partmaster.pl. Za użytkownika uznaje się osobę fizyczną, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i zamieściła jakikolwiek zapis na Stronie, w tym, ale nie wyłącznie, w dziale "Znajdź części" (http://www.partmaster.pl/request.html), lub uzyskała dostęp do zakładki "Panel sterowania sprzedawcy".

Strona świadczy następujące usługi, w tym, ale nie wyłącznie: wysyłanie zapytań o części samochodowe, przeglądanie tych zapytań za pośrednictwem panelu sterowania sprzedawcy lub odbieranie tych zapytań na e-mail osoby zarejestrowanej jako użytkownik, wysyłanie odpowiedzi do klientów za pośrednictwem panelu sterowania sprzedawcy, możliwość przeglądania i publikacji skarg na sprzedawców i kupujących samochodowe części zamienne. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu przytoczone poniżej. Niniejszy Regulamin w całości lub w części może być zmieniony w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nowa redakcja Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na Stronie.

1. Warunki posługiwania się informacjami i ograniczenia odpowiedzialności.

1.1. Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w Regulaminie:

Strona PartMaster.pl (dalej - "Strona"), lub Serwer PartMaster.pl (dalej - "Serwer") - jest to zbiór dokumentów elektronicznych, stron HTML, serwisów, usług i zakładek, przypisanych do jednej domeny partmaster.pl, za pośrednictwem Internetu i innych kanałów komunikacji umożliwiający współpracę Odwiedzających i Użytkowników na niniejszych warunkach.

Właściciel strony - osoba, która posiada prawa do korzystania z domeny, bazy danych, oprogramowania umieszczonego na stronie i zapewniająca wsparcie techniczne funkcjonowania serwera oraz kontrolę nad zamieszczanymi informacjami.

Rejestracja - proces utworzenia konta Użytkownika według podanych na Serwerze parametrów.

Autoryzacja - proces identyfikacji zarejestrowanego Użytkownika poprzez wpisanie adresu e-mail oraz hasła dostępu do zamkniętych zakładek oraz korzystania z zaawansowanych funkcji Strony.

Odwiedzający - każda osoba fizyczna korzystająca z dostępu do otwartych (ogólnodostępnych) zakładek Strony.

Użytkownik - zarejestrowany i autoryzowany Użytkownik, który potwierdził swoją akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca - zarejestrowany jako sprzedawca samochodowych części zamiennych i autoryzowany Użytkownik.

Kupujący - Odwiedzający, który wysłał zapytanie o samochodowe części zamienne na Stronie.

Administracja - autoryzowani pracownicy Właściciela strony, kontrolujący przestrzeganie niniejszego Regulaminu i podejmujący działania niezbędne do podtrzymania realizacji Regulaminu oraz innych postanowień dotyczących kontroli jakości danych umieszczanych na Serwerze.

1.2. Poprzez umieszczenie informacji na Stronie Użytkownik bez ograniczeń przekazuje prawa do rozpowszechniania tej informacji Administracji Strony.

1.3. Wszystkie informacje zamieszczone na Stronie: teksty, zdjęcia, wzornictwo, selekcja, grupowanie i układ materiałów stanowią własność intelektualną Właściciela strony i są chronione przez przepisy prawa cywilnego, administracyjnego i karnego Polski, jak również normy prawa międzynarodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

1.4. Informacje na Stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Powielanie i wykorzystywanie informacji zamieszczonych na Stronie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Właściciela strony. Kopiowanie informacji zawartych na tej Stronie możliwe jest jedynie przez osoby fizyczne i na własny użytek.

1.5. Wszelkie wykorzystywanie, gromadzenie, przetwarzanie, kopiowanie, przepisywanie i/lub rozpowszechnianie informacji zawartych na tej Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela strony jest surowo zabronione. Naruszenie tego postanowienia pociąga za sobą odpowiedzialność, która została przewidziana w przepisach prawa cywilnego, administracyjnego i karnego Polski, jak również normach prawa międzynarodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

1.6. Zabronione jest publikowanie informacji na Stronie z pominięciem kolejności umieszczania informacji ustalonej przez Właściciela strony.

1.7. W żadnym przypadku Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub szkody (utrata przychodów biznesowych, utrata zysków lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, późniejsze, specjalne lub podobne szkody w ogóle) będące następstwem:

1.7.1. Wszelkiego rodzaju błędów zawartych w informacji, jej niekompletności, opóźnienia, przerwy w dostarczeniu, błędów lub zaniedbań w dostawie;

1.7.2. Wszelkich awarii systemów informatycznych;

1.7.3. Wszelkich decyzji lub działań dokonywanych w przekonaniu o ulepszeniu dostarczania informacji.

1.8. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Państwa komputerowi, oprogramowaniu, modemowi, telefonowi lub innemu mieniu wynikające z korzystania z informacji, oprogramowania lub usług Serwera.

1.9. Niektóre usługi mogą znajdować się poza kontrolą Właściciela strony lub mogą być dostarczane przez osoby trzecie. W tym przypadku Administracja może nie brać na siebie odpowiedzialności za ich treść, ani za żadne opóźnienia, przerwy lub błędy w świadczeniu takich dodatkowych usług. Jednocześnie Właściciel strony podejmuje niezbędne działania i uważnie podchodzi do wyboru dostawców w celu zminimalizowania podobnego ryzyka. Na przykład przekazywanie wiadomości SMS przez strony Serwisu jest usługą operatora telefonii komórkowej, odpowiedzialność za poprawność wysłanej wiadomości SMS leży po stronie Użytkownika, w przypadku popełnienia błędu pieniądze za usługę nie zostaną zwrócone.

1.10. Podczas umieszczania przez Użytkownika informacji na stronie zabronione jest umieszczanie lub przesyłanie wszelkich informacji, które naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich, posiadać charakter groźby, być fałszywe, wprowadzające w błąd, podżegające, oszczercze, naruszające prywatność, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące, nielegalne, lub wszelkich innych informacji, które mogą stanowić lub prowadzić do działań, które mogą być uznane za przestępstwo, naruszać prawa którejkolwiek strony lub które mogą w inny sposób być źródłem odpowiedzialności karnej lub naruszać jakiekolwiek inne prawo. Użytkownik, który uważa, że jego prawa i interesy zostały naruszone przez działania Administracji lub osób trzecich w związku z umieszczeniem na Stronie pewnych materiałów, kieruje reklamację na adres e-mail podany w zakładce "Informacje kontaktowe". Materiały te zostaną natychmiast wycofane z bezpłatnego dostępu na pierwsze żądanie ich właściciela.

1.11. Zabronione jest wykorzystywanie Strony do wysyłania reklam, w tym do narzucania korzystania z usług lub rozpowszechniania wiadomości, z wyjątkiem miejsc, serwisów i regulaminów administracyjnych przeznaczonych specjalnie do tego celu.

1.12. Właściciel strony zapewnia możliwość przeglądania materiałów, na przykład utworzonych przez Użytkowników poprzez umieszczanie zapytań o części zamienne, wysyłania prywatnych wiadomości do innych w odpowiedzi na te zapytania. Podczas korzystania z tej możliwości Użytkownik akceptuje, że Właściciel strony nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości i materiałów utworzonych przez Użytkownika lub innych Użytkowników lub Odwiedzających Stronę. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników Strony. Odpowiedzialność za wiadomości zamieszczone na Stronie ponosi osoba, który je zamieściła.

1.13. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na stronie bez uprzedzenia. Administracja zastrzega również prawo do zablokowania lub usunięcia, według własnego uznania, każdego zapytania o części zamienne, konta Użytkowników, wiadomości lub materiałów, które jej zdaniem nie spełniają postanowień niniejszego Regulaminu lub nie są do zaakceptowania przez Stronę z innego powodu.

1.14. Właściciel strony zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji lub usuwania fragmentów niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Stałe korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu (w tym do polityki Właściciela strony w zakresie ochrony poufności danych osobowych) oznacza, że Użytkownik akceptuje takie zmiany.

1.15. Na Serwerze zabronione jest:

1.15.1. Umieszczanie na zdjęciach informacji reklamowych (adresów stron internetowych, numerów telefonów itd.), z wyjątkiem przypadków, gdy jest to uzgodnione z Administracją.

1.15.2. Wprowadzanie niestosownych (nieprzyzwoitych, obraźliwych) lub świadomie nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza użytkownika lub formularza zapytania o samochodowe części zamienne.

1.15.3. Zwracanie się, wypowiadanie się w stosunku do innych użytkowników strony w sposób obraźliwy lub z użyciem wulgaryzmów, jak również umieszczanie spamu na Stronie.

1.16. Odwiedzający, który uważa, że jego prawa i interesy zostały naruszone przez działania Administracji lub osób trzecich w związku z umieszczeniem na Stronie pewnych materiałów, kieruje reklamację na adres e-mail podany w zakładce "Informacje kontaktowe". Materiały te zostaną natychmiast wycofane z bezpłatnego dostępu na pierwsze żądanie ich właściciela.

1.17. Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Użytkownika zawartych w nim postanowień po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w polu "Akceptuję regulamin" podczas rejestracji lub wysyłania zapytania o samochodowe części zamienne.

1.18. Administracja zobowiązuje się do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów zarejestrowanych Użytkowników Strony wyłącznie do wysyłania wiadomości z informacją ze Strony (w tym wiadomości dotyczących aktywacji/dezaktywacji konta Użytkownika na Stronie), a nie do żadnych innych celów.

1.19. Administracja stara się zapewnić sprawne działanie Strony, ale nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe zaginięcie materiałów umieszczanych przez Użytkowników, a także za niewystarczającą jakość lub szybkość świadczenia obsługi.

2. Ogólne zasady umieszczania zapytań o samochodowe części zamienne

2.1. Publikacja jednakowych zapytań (w tym z różnych kont) lub powielanie zapytań jest zabronione.

2.2. Umieszczane zapytania są moderowane - sprawdzane przez Administrację w zakresie poprawności wypełnienia oraz zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.3. Przy umieszczaniu zapytań należy przestrzegać następujących zasad:

2.3.1. Uważnie i poprawnie wypełniać wszystkie pola w formularzu zapytania o części zamienne.

2.3.2. Uważnie wypełniać formularz danych kontaktowych.

2.3.3. Zapytanie musi zawierać jak najbardziej szczegółowe informacje dotyczące szukanych części zamiennych i środków transportu. Informacje muszą być aktualne i rzetelne.

2.3.4. Zdjęcie przedstawiające szukaną część zamienną powinno być zgodne z treścią zapytania. Zdjęcie powinno przedstawiać wyłącznie szukaną część.

2.4. Przy umieszczaniu zapytań o samochodowe części zamiennie zabronione jest:

2.4.1. Umieszczanie w zapytaniach informacji o sprzedaży części zamiennych i podzespołów, ogłoszeń dotyczących kupna lub sprzedaży środków transportu jako całości, reklamy towarów lub usług.

2.4.2. Podawanie błędnego lub nieaktualnego numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.

2.5. Okres przechowywania zapytań o samochodowe części zamiennie na Serwerze nie jest ograniczony, jednak umieszczone zapytania są wycofywane z ogólnego dostępu w terminie 30 dni od daty utworzenia.

2.6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia zapytań o samochodowe części zamienne, które jej zdaniem nie spełniają lub naruszają niniejszy Regulamin, jak również do blokowania Użytkownikom dostępu do zasobów Serwera w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom.

3. Ogólne zasady korzystania ze Strony przez Sprzedawców.

3.1 Podczas rejestracji Sprzedawca ma obowiązek podania prawdziwych danych kontaktowych swoich lub firmy, którą reprezentuje, w tym nazwę, adres, numery telefonów kontaktowych oraz e-mail.

3.2 Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania nowego konta Sprzedawcy bez wyjaśniania przyczyn.

3.3 Podczas przetwarzania zapytań o samochodowe części zamiennie od klientów Sprzedawca zobowiązuje się do:

3.3.1 Przestrzegania zasad funkcjonowania strony opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.3.2 Udzielania Kupującym odpowiedzi na ich zapytania, które zawierają cenę szukanych samochodowych części zamiennych.

3.3.3 Stosowania się w kontaktach z Kupującymi do ogólnie przyjętych standardów zachowań i unikania obraźliwych słów lub wulgaryzmów.

3.3.4 Udostępniania Kupującym na ich żądanie kodu serwisowego swojego konta w Serwisie.

3.3.5 Publikowania prawdziwych danych kontaktowych w profilu swojego konta.

3.4. Podczas korzystania ze Strony przez Sprzedawcę zabronione jest:

3.4.1 Rozsyłanie, w odpowiedziach na zapytania Kupujących o samochodowe części zamiennie, reklamy, wiadomości bez podania ceny na szukane części zamienne lub informacji, które nie są bezpośrednio związane z konkretnym zapytaniem.

3.4.2 Używanie, podczas publikacji skarg na kupujących w zakładce "Czarna lista kupujących", wulgaryzmów, umieszczania nieprawdziwych lub niepełnych danych lub obraźliwych treści.

3.5 Administracja zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia lub tymczasowej dezaktywacji zarówno skargi na Sprzedawców, jak i wpisów w zakładce "Czarna lista kupujących".

3.5 Po otrzymaniu trzech lub więcej skarg od Kupujących w ciągu miesiąca na działania Sprzedawcy Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Sprzedawcy do czasu rozstrzygnięcia wszelkich sporów z Kupującymi.

3.6 W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu, a także w przypadku podejmowania działań, które zakłócają lub mogą zakłócać funkcjonowanie Strony lub szkodzić jej reputacji Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Sprzedawcy bez możliwości przywrócenia.